Die volgende inligting is nie volledig nie en dien alleenlik as 'n riglyn. Kontak my asseblief vir meer inligting.

Dokumente wat nodig is:
  • Suid-Afrikaanse burgers, asook mense met permanente verblyfreg in Suid-Afrika, moet hulle identiteitsdokumente toon of 'n beŽdigde verklaring aflÍ wat hulle identiteite staaf.
  • Burgers van ander lande moet hulle paspoorte toon en 'n beŽdigde verklaring aflÍ.
  • Geskeide persone moet die finale egskeidingsbevel van die Hooggeregshof toon.
  • Weduwees / wewenaars moet die sterftesertifikaat van hulle oorlede eggenotes toon.
  • Minderjariges moet skriftelike toestemming van hulle ouers of voog hÍ.

Die wet bepaal:

  • "'n Huweliksbevestiger moet 'n huwelik voltrek in 'n kerk of ander gebou wat vir godsdiensoefeninge gebruik word, of in 'n openbare kantoor, of in 'n private woonhuis." (Uitsondering: 'n verpleeginrigting)
  • "Teenwoordigheid van partye en getuies: Die partye self en ten minste twee bevoegde getuies" moet teenwordig wees.
  • "Huwelike met die handskoen mag nie in die Republiek van Suidafrika bevestig word nie."
  • Nie-Suid-Afrikaanse burgers het gewoonlik 'n onverkorte huweliksertifikaat nodig om hulle huwelik in hulle tuisland te registreer. Dit is verkrygbaar van die Departement van Binnelandse Sake en die verkryging daarvan kan bespoedig word. Vir spesifieke regulasies aangaande buitelandse burgers, nader asseblief die konsulaat van daardie land.